چکیده

 


بررسی احتمالاتی پایداری سطوح شیبدار با رویداشت

به تغییرات مکانی پارامترهای خاک