پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

خانه­دار          کارگر

دانشجو

395/0

406/0

کارگر            دانشجو 224/0

 

 

5- 27- 8- فرضیه هشتم: بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

با توجه به این که میزان sig از 05/0 کمتر است بنابراین فرض صفر را رد می­کنیم و نتیجه می­گیریم با 99 درصد اطمینان بین میزان درآمد خانواده و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

 

جدول 5-34: نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن

نام متغیر ضریب اسپیرمن Sig
درآمد 264/0 000/0

 

 

5- 27- 9- فرضیه نهم: بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

با توجه به اینکه میزان sig از 05/0 کمتر است بنابراین نتیجه می­گیریم رابطه معناداری بین ترجیح جنسی و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد.

جدول 5-35: نتایج آزمون تحلیل یک طرفه واریانس

 

نام متغیر F درجه آزادی Sig

 

 

5- 27- 11- فرضیه یازدهم: بین نگرش نسبت به داشتن فرزند و تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.