پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

نام متغیر B بتا T Sig
نگرش نسبت به داشتن فرزند 115/0- 106/0- 979/1- 049/0

 

ضریب B نیز بیانگر آن است که به ازای هر واحد تغییر در نگرش نسبت به داشتن فرزند، 115/0- واحد به تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده اضافه می­شود.

 

 

5- 27- 12- فرضیه دوازدهم: بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.

جدول 5-39 نشان­دهنده نتایج حاصل از آزمون رگرسیون رابطه بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده می­باشد. بر اساس نتایج آزمون، همبستگی ضعیفی (045/0) بین متغیرهای میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده وجود دارد. مقدار T برای متغیر میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین، (818/0) می­باشد و با توجه به sig به دست آمده (414/0) رابطه معنادار نمی­باشد. به عبارت دیگر وجود رابطه بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه­های تنظیم خانواده رد می­شود.

 

جدول 5-39: نتایج آزمون رگرسیون رابطه بین میزان برابری در تصمیم­گیری زوجین و تمایل آنان به برنامه‌های تنظیم خانواده

نام متغیر بتا T Sig
میزان برابری در تصمیم‌گیری 045/0 818/0 414/0
میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری 246/0 228/0 274/4 000/0

ضریب B نیز بیانگر آن است که به ازای هر واحد تغییر در میزان سهولت دسترسی به وسایل جلوگیری، 246/0 واحد به تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده اضافه می­شود.