پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان استفاده از روش­های جلوگیری از بارداری می‌باشد. بیشترین فراوانی برای افراد 34 درصد، استفاده از کاندوم و کم­ترین فراوانی برای افراد 3/0 درصد، دوره اطمینان می‌باشد.


0 1 3/0
1 30 9/7
2 191 50
3 103 27
4 32 4/8
5 1 3/0
مجموع 358 7/93

 

 

5- 18- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فاصله­گذاری ایده­ال بین فرزندان

 

جدول (5-17) توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه را بر حسب میزان فاصله­گذاری ایده­ال بین فرزندان نشان می­دهد. همانطور که در جدول مشاهده می­شود 8/0 درصد از پاسخگویان فاصله 1 سال را انتخاب کرده­اند، 6/2 درصد از پاسخگویان فاصله 2-1 سال، 17 درصد از پاسخگویان فاصله 3-2 سال، 3/50 درصد از پاسخگویان فاصله 5-3 سال، 5/28 درصد از پاسخگویان فاصله بیشتر از 5 سال را انتخاب کرده­اند.

جدول 5-17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان فاصله­گذاری ایده­ال بین فرزندان

سال فراوانی درصد
1 3 8/0
2-1 10 6/2
3-2 65 17
5-3 192 3/50
5+ 109 5/28
مجموع 379