متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران در سال 1392

حمیده کبیران عین الدین[1]، دکترعلیرضا کلدی[2]، سید حسین محققی کمال[3]، پوریا رضا سلطانی[4]

چکیده

زمینه: شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان می باشد.

روش: در مطالعه حاضر، 140 دانشجو با روش غیر تصادفی سهمیه ای انتخاب و با پرسشنامه SF36 و پرسشنامه سبک زندگی ارتقادهنده سلامت مورد آزمون قرار گرفتند. داده ها به وسیله نرم افزار SPSS و با آزمونهای آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی اسپیرمن، تی تست و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.

یافته ها: بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت. از میان شش بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود، بیشترین و  مدیریت استرس کمترین امتیاز را دریافت کردند. از میان هشت بعد کیفیت زندگی، عملکرد جسمی بیشترین و محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی،  کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.

نتیجه گیری: متغیر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده مناسبی برای کیفیت زندگی دانشجویان می باشد.

کلید واژه ها: سبک زندگی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت، کیفیت زندگی، دانشجویان

مقدمه: سبک زندگی نمایانگر نگاه فرد به زندگی، جهان و ارزشهای مورد قبول اوست. به بیان دیگر سبک زندگی سمبل و نماد هدایت افراد یک جامعه است که تمامی جنبه های زندگی آنها را در بر می گیرد. شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. سبک زندگی به ما کمک می کند تا آنچه را که مردم انجام  می دهند،دلیل انجامشان و معنی عملشان برای خودشان و دیگران را درک کنیم. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، 5 بیماری به عنوان مهمترین بیماری های مزمن در جهان شناخته شده اند که عبارتند از چاقی، سکته قلبی، دیابت، سرطان و پوکی استخوان که تمامی آنها با سبک زندگی و تغذیه ارتباط مستقیم دارند (دالوندی، 1391).

سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت جزء معطوف به ارتقای سلامت از سبک زندگی است که دارای شش بعد فعالیت جسمانی، تغذیه، مسئولیت پذیری در مقابل سلامت، رشد روحی، روابط بین فردی و مدیریت استرس می باشد. این سبک زندگی علاوه بر تداوم و تقویت سطح سلامت و رفاه باعث احساس رضایت و خودشکوفایی می شود(طل و همکاران، 1390).

کاربرد الگوهای رفتاری مثبت در زندگی در ارتقای سلامت فردی موثر می باشد.53% از علل مرگ و میر افراد با سبک زندگی آنها ارتباط دارد. بسیاری از مشکلات بهداشتی از قبیل چاقی، بیماری های قلب و عروق، انواع سرطان و اعتیاد که امروزه در اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه به چشم می خورد با دگرگونی های سبک زندگی افراد آن جامعه ارتباط دارد(سلطانی و همکاران، 1384). تحقیقات نشان می دهد که عوامل زیادی بر کیفیت زندگی فرد و ابعاد آن تاثیر می گذارند که از آن جمله می توان به عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. یکی از این عوامل سن می باشد به طوری که بسیاری از مطالعات نشان داده اند با افزایش سن میانگین کیفیت زندگی کاهش می یابد(طهماسبی، 1385). همچنین کیفیت زندگی با جنسیت ارتباط دارد به طوری که در اکثر مطالعات، زنان نسبت به مردان دارای کیفیت زندگی پایین تری بوده اند (فرهادی،1389). در مطالعه منصوریان، کیفیت زندگی سالمندان به شیوه زندگی آنها بستگی داشت(منصوریان، 1385). همچنین بین رشد روحی و مدیریت استرس که از ابعاد سبک زندگی می باشند با کیفیت زندگی رابطه معنی داری دارند که با افزایش نمره این ابعاد، کیفیت زندگی نیز افزایش می یابد(طل و همکاران، 1390). مطالعات دیگر نشان داده اند که بین رژیم غذایی و کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین تحقیقات نشان داده اند که فعالیت فیزیکی بر روی کیفیت زندگی تاثیر می گذارد(فیضی و همکاران، 1390). در تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته اینگونه نتیجه شده است که بین مدیریت استرس و جنسیت رابطه معنی داری وجود دارد به طوری که دانشجویان دختر از مدیریت استرس بهتری برخوردارند و همچنین بین سن و وضعیت تغذیه و روابط بین فردی رابطه معنی دار وجود دارد(طل و همکاران، 1390).

بر اساس نظریات سبک زندگی سوبل(Sobel) کلیتهای فرهنگی و قواعد اقتصادی و سیاسی بر سبک زندگی تاثیر می گذارد. و طبق نظریات آدلر (Adler) یکی از مسائلی که سبک زندگی در آنها نمود پیدا می کند روابط بین فردی است که مربوط به عشق و شغل می شود(حسینایی، 1388).

گرچه مطالعات زیادی در ارتباط با بررسی کیفیت زندگی، سبک زندگی و ابعادشان و عوامل موثر بر آن انجام گرفته است اما غالب این پژوهشها روی جمعیت های خاص، بیماران و سالمندان بوده است، بنابراین با توجه به اهمیت بررسی کیفیت زندگی به عنوان یکی از شاخصهای مهم سنجش سلامت در جمعیت عمومی و اهمیت بررسی ابعاد آن و به ویژه با توجه به اهمیت بررسی تاثیر سبک زندگی بر آن به عنوان یکی از عوامل اصلی ارتقای سطح کیفیت زندگی که که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مولفه های سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران انجام شد.


 

روش تحقیق: تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که ارتباط بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه پژوهش، کلیه دانشجویان دانشگاه مزبور را در سال 1391 تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری غیر تصادفی تعداد 140 نفر از دانشجویان از تمامی مقاطع انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت[5] و کیفیت زندگی SF36 بود. پرسشنامه سبک زندگی دارای 46 سوال در 6 قلمرو زیر است: مسئولیت پذیری در مقابل سلامت، رشد روحی، روابط بین فردی، مدیریت استرس، وضعیت تغذیه، فعالیت جسمی. اعتبار و روایی این پرسشنامه توسط محمدی زیدی و همکاران در سال1390 به تائید رسیده است (محمدی زیدی و همکاران،‌1390). پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 نیز 36 سوال در 8 قلمرو زیر دارد: عملکرد جسمی، محدودیت در ایفای نقش ناشی از وجود مشکلات جسمانی، درد جسمانی، احساس فرد از وضعیت سلامت عمومی خود، احساس انرژی و سرزنده بودن، عملکرد اجتماعی، محدودیت در ایفای نقش ناشی از مشکلات عاطفی-روحی، احساس فرد از وضعیت بهداشت روانی خود. روایی و پایایی پرسشنامه مزبور در ایران توسط منتظری و همکاران انجام شده است( لعل آهنگر،1390: 75).

برای اجرای این پژوهش پس از اخذ معرفی نامه از دانشگاه و کسب موافقت جهت انجام پژوهش، پرسشنامه ها از طریق مراجعه حضوری در بین دانشجویان توزیع، و داده ها به روش خود ایفایی گرداوری گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با آزمون های آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی اسپیرمن و تی تست، تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: بعد از تحلیل داده های پژوهش، یافته ها بصورت زیر گزارش می شود. بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی25-21 سال(42.9درصد) و کمترین فراوانی مربوط به گروه سنی 40 سال به بالا بود (0.7 درصد). بیشترین فراوانی مربوط به پسران است (50.7 درصد). بیشترین فراوانی مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی (54.3 درصد) و سپس مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد (32.9 درصد) بود و همچنین مقطع تحصیلی دکتری (10.7 درصد) کمترین فراوانی را داشت. و همچنین نتایج در خصوص رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول1. رابطه بین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان

متغیر تعداد میانگین انحراف معیار اسپیرمن مقدار احتمال
کیفیت زندگی 140 05/113 25/15 59/0 00/0
سبک زندگی 140 29/116 59/17    

بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت با کیفیت زندگی دانشجویان رابطه معنی دار شد(00/0p=).

نتایج در خصوص رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد که بین این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

جدول 2. بررسی ضریب همبستگی اسپیرمن برای بررسی رابطه بین ابعاد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت ومتغیر کیفیت زندگی دانشجویان

متغیر تعداد ضریب همبستگی اسپیرمن مقدار احتمال
کیفیت زندگی 140    
وضعیت تغدیه 136 23/0 001/0<
مسئولیت پذیری در مقابل سلامتی 135 41/0 001/0<
رشد روحی 138 56/0 001/0<
روابط بین فردی 135 54/0 001/0<
مدیریت استرس 135 38/0 001/0<
فعالیت جسمی 135 29/0 001/0<

بین ابعاد سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود داشت (00/0p= ).

در ادامه، نتایج در خصوص میزان انجام رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت توسط دانشجویان ، نشان داد که از میان شش بعد رفتارهای ارتقا دهنده سلامت، مسولیت پذیری در مورد سلامت و روابط بین فردی به ترتیب با میانگین 54/28 و 82/24 بیشترین و مدیریت استرس با میانگین 03/9 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد.

جدول 3. نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین ابعاد مختلف رفتارهای ارتقا دهنده سلامت

ابعاد رفتارهای ارتقا دهنده سلامت وضعیت تغذیه فعالیت جسمی مسئولیت پذیری در مورد سلامت خود مدیریت استرس روابط بین فردی رشد روحی
میانگین 31/19 20/13 54/28 03/9 82/24 29/21
حداقل نمره 9 6 14 4 13 10
حداکثر نمره 28 23 45 15 35 30

 

همچنین، نتایج در خصوص نمرات حداقل و حداکثر ابعاد کیفیت زندگی دانشجویان نشان داد که،  از میان هشت بعد کیفیت زندگی، عملکرد جسمی با میانگین 64/26 بیشترین و  محدودیت با میانگین 82/4 کمترین امتیاز را به خود اختصاص داد.

جدول 4. نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره ابعاد مختلف کیفیت زندگی

ابعاد کیفیت زندگی سلامت روان محدودیت عملکرد اجتماعی سرزندگی سلامت عمومی عملکرد جسمی نقش فیزیکی درد جسمانی
میانگین 04/17 82/4 53/7 50/16 31/18 64/26 41/6 34/8
حداقل نمره 7 3 4 6 10 14 4 3
حداکثر نمره 24 6 10 23 25 30 8 11

 

 

کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با توجه به میانگین 113.05 در سطح خوبی قرار داشت و سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت با میانگین 116.29 و با توجه به نمره کلی این متغیر (208) در حد متوسط بود.

جدول 5. نمرات حداقل ، حداکثر و میانگین نمره سبک زندگی ارتقادهنده سلامت وکیفیت زندگی

متغیر میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر
سبک زندگی 29/116 59/17 00/69 00/156
کیفیت زندگی 05/113 25/15 00/74 00/146

 

همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که با توجه به ضریب تعیین، متغیر مستقل توانسته 7/28 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تعیین کند. قدرت پیش بینی معادله رگرسیون 8/12 می باشد. سبک زندگی بر کیفیت زندگی موثر است و با افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر سبک زندگی،  میزان کیفیت زندگی به 54/0 انحراف استاندارد افزایش می یابد.

جدول 6. نتایج تحلیل رگرسیون خطی برای پیش بینی متغیر وابسته کیفیت زندگی از طریق متغیر مستقل سبک زندگی:

ضریب همبستگی چندگانه ضریب تعیین ضریب تعیین تعدیل شده خطای استاندارد برآورد
54/0 29/0 28/0 8/12

 

بحث: نتایج مطالعه نشان داد که بین سبک زندگی ارتقادهنده سلامت و کیفیت زندگی دانشجویان ارتباط آماری معناداری وجود داشت. این دو متغیر با هم همبستگی نسبتاً بالا و مثبتی داشتند و این نشان می دهد که دانشجویانی که سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت بالایی دارند، از کیفیت زندگی بالایی برخوردار هستند. به طورکلی، سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت پیش بینی کننده کیفیت زندگی می باشد. در مطالعه حسینایی (1388) بین سبک زندگی و کیفیت زندگی دانشجویان رابطه معناداری وجود داشت. همچنین مطالعه سلطانی (1389) نیز نشان داد که کیفیت زندگی سالمندان به شیوه زندگی آنها بستگی دارد. در پژوهشی نشان داده شد که بین رشد روحی و مدیریت استرس با کیفیت زندگی رابطه معنی داری وجود دارد(صفری شالی،1386). در مطالعه ای نشان داده شد که فاکتورهای سبک زندگی مانند ورزش و تغذیه بر روی کیفیت زندگی افراد بالغ تاثیر می گذارد و با همدیگر رابطه معنی داری دارند.یافته های پژوهش حاضر در ابعاد فعالیت جسمی و رشد روحی و مدیریت استرس با سایر مطالعات همخوانی دارد و در سایر ابعاد این مشابهت تایید نشد. همچنین گروسی و نقوی (1386) نشان دادند که بین کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی ارتباط معنی داری وجود دارد. از آنجایی که سرمایه اجتماعی را می توان به گونه ای  هم ردیف با بعد روابط بین فردی دانست، بنابراین این نتیجه را میتوان تایید کننده تحقیق حاضر دانست(گروسی و نقوی ، 1386: 55).

کورتوس(kurtus, 2002) در مطالعه ای نشان دادند که فاکتورهای سبک زندگی مانند ورزش و تغذیه بر روی کیفیت زندگی افراد بالغ تاثیر می گذارد و با همدیگر رابطه معنی داری دارند.

با توجه به حداقل و حداکثر و میانگین نمرات ابعاد مختلف رفتار های ارتقا دهنده سلامت، نشان داده شد که در بین دانشجویان ، مسئولیت پذیری در قبال سلامتی خود، بیشترین میانگین را به خود اختصاص داده است و کمترین میانگین مربوط به مدیریت استرس می باشد. طل و همکاران (1390) نشان دادند که از میان 6 بعد رفتارهای ارتقادهنده سلامت، “رشد روحی” و “مسئولیت پذیری در مقابل سلامت خود ” بیشترین و “فعالیت جسمی” کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده اند.

نتایج نشان داد که به طور کلی دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی از سبک زندگی ارتقادهنده متوسط و کیفیت زندگی خوبی برخوردار بودند. و همچنین از بین رفتار های ارتقاء دهنده سلامت، بیشترین امتیاز دانشجویان در  مسئولیت پذیری در قبال سلامتی خود، و کمترین امتیاز آنها در  مدیریت استرس بود.

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات: کلید توسعه جوامع سالم با مردم سالم گسترش شیوه زندگی صحیح است. درک عمیق روابط بین فردی افراد در بستر اجتماعی آنها، موجبات توسعه رویکردهای مؤثر ارتقای سلامت را فراهم می آورد. سیاست گذاری های کلان کشوری، تأثیری بنیادین بر شیوه زندگی افراد، روابط آنها و ظرفیت سازی جوامع در راستای توسعه پایدار ایفا می نماید. ارتقای شیوه زندگی سالم، امتدادی از یک حرکت مداوم در راستای توانمند سازی فردی و اجتماعی در زمینه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت است.

نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که دانشجویانی که دارای سبک زندگی ارتقادهنده سلامت بالایی هستند دارای کیفیت زندگی بالایی نیز میباشند. لذا سیاست گذاران و ارگان های مربوط و مسئولین ذی ربط از جمله دانشگاه ها، وزارت بهداشت، سازمان ورزش و جوانان و وزارت رفاه  می توانند از نتایج تحقیق حاضر در بهبود کیفیت زندگی و ارتقاء سلامت جامعه استفاده کنند.

سپاسگذاری

محقق از کلیه دانشجویان دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران و همچنین از اساتید محترم به خاطر حمایت های علمی ایشان کمال تشکر را دارد.

فهرست منابع

 

 • حسینائی، علی.(1388). مقایسه سبک زندگی، سبک فرزندپروری، تربیت تولد و عزت نفس در افراد وابسته به مواد و افراد عادی در شهر تهران.طرح تحقیقاتی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 • دالوندی، اصغر. بررسی و تبیین نظرات، تجارب و ادراکات اساتید، روحانیون و دانشجویان دانشگاه در خصوص سبکهای زندگی سلامت محور در فرهنگ اسلامی. (1391). طرح تحقیقاتی. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • سلطانی،رضا، کافی، سیدموسی، کارشکنی، حسین و رضایی، سجاد.(1389). بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان،مجله علوم پزشکی گیلان(75) ص 25.
 • صفری شالی،رضا. (1386). راهنمای تدوین طرح تحقیق. تهران: انتشارات جامعه فرهنگ.
 • طل، آذر. الهه توسلی. غلامرضا شریفی راد و داوود شجاعی زاده.1390. بررسی سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و رابطه آن با کیفیت زندگی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.مجله علمی تحقیفات نظام سلامت، (4) ، 52-58.
 • طهماسبی،اعظم.(1385).بررسی کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی منطه جنوب تهران و رابطه آن با مشخصات فردی، خانوادگی. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
 • فرهادی، اکرم.(1389). بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش شیوه زندگی سالم بر کیفیت زندگی سالمندان روستایی شهرستان دشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
 • فیضی، آوات، حسینی، ریحانه سادات، غیاثوند،رضا، ربیعی، کتایون.(1390).بررسی ارتباط استرس و ابعاد مختلف سبک زندگی با کیفیت زندگی در افراد 19 سال و بالاتر اصفهان و حومه.مجله علمی پژوهشی تحقیقات نظام سلامت،دوره 7.شماره 6.دانشگاه اصفهان.
 • قمری،محمد،خوشنام،امیرحسین.(1390). بررسی رابطه عملکرد خانواده اصلی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. خانواده پژوهی.سال هفتم.27.
 • کجباف،محمدباقر،خشوعی،مهدیه سادات.(1388). رابطه تفکر خلاف واقع و کیفیت زندگی در بین دانشجویان. اندیشه و رفتار.دوره سوم.11.دانشگاه اصفهان.
 • گروسی، سعیده و نقوی، علی (1387). سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمان. رفاه اجتماعی. شماره هشتم.
 • لعل آهنگر، مجتبی.(1390). تعیین رابطه یکپارچگی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی در بین سالمندان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان سبزوار. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

 

 • منصوریان، مرتضی، بهنام پور، ناصر، کارگر، مهدی و رحیم زاده، هادی (1385). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه گیلان. مجله توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی،10،ص 16.
 • هادی، نگین، منتظری، علی، بهبودی، الهه.(1389). کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در بیماران مزمن کبدی. فصلنامه پایش، (34)،ص 165.
 • محمدی زیدی، عیسی، پاکپور حاجی آقا، امیر، محمدی زیدی، بنفشه (1390). روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21، ص 113-130.

 

 • Hindssp. Quality of life fram nursing and patient perspectives.boston.jones and Bartlett:1998.p.23.
 • Daabenmier, weidnne rG,Marlin R,crutchfild l,dunnE mke, Gaob, CarrollP ,ornish D.(2006). Life style and health-related quality of life men with prostat cancer mang with active surveillance. Preventive medicin research institute, Sausalito, California, USA. Jennifer.daubenmier@pmri.org.
 • Hadgkiss,Emily.G.eorg.(2012). Life style intervention and quality of life.available:www.eitp.com.my.
 • Janien c.robb, Robert g.cooke,t.joffe.(1997). Quality of life and life style disruption in euthym bipolar.http://dx.doi.org/10.1016
 • Junxu,jincaiqu.jiechen,liaizou,liyiferg.(2012).life style and heath related quality of life:across-section study among sivil servants in china. available: www.biomed.
 • Eleanor.(2002).lifestyle factors affecting quality of life in late adulthood. Available :www.school-for-champions.com.
 • christopher.S.kerry.(2008). Cancer survivors adherence to life style behavior recommenatio and associations with health-related quality of life,see orginal article caietal.26(36).
 • Merlin B.brinkerhoff,Jeffrey c.quality of life in analternative life style: the small holdinng movment. Social indicators research. (18).pp153-173.
 • Griimm,jr.gregory.a.l.stewartTLieloson.(1997).relation ship of quality of life measures to long-term life style and drug treatment in the treatment of mild hypertension study.

 

 

Abstract

A survey of relationship between health promoting lifestyle and quality of life among students of university of social welfare and rehabilition sciences in Tehran

Hamideh kabiran einaddin

Dr. Alireza Kaldi

Seyed Hossein Mohaqeqi Kamal

Pouria Rezasoltani

 

Background: healthy lifestyles to reduce the incidence and impact of a valuable resource for health and sanitation problems, coping with life stressors and improve quality of life. Lifestyle helps us to see what people are doing, and why do they mean for their actionand others to understand.

Purpose: in the present study, the relationship between health promoting lifestyle and quality of life of the students, were studied.

Method: In this study, 140 students use a quota for non-random selection of Social Welfare and Rehabilitation Sciences and the SF36 questionnaire promoting lifestyle questionnaire and were tested. Data analyzed by SPSS software using ANOVA tests, normal and abnormal Spearman correlation test and t-test and regression analysis.