رفتار خوردگی تحت تنش فولاد API-5L-X52 حین حفاظت کاتدی در شرایط pH نزدیک به خنثی و قلیایی بوسیله آزمون کشش با نرخ کرنش کم و ارزیابی‌های الکتروشیمیایی مطالعه شد. نتایج حاصل از آزمون کشش با نرخ کرنش کم حاکی از شکست داکتیل در پتانسیل‌های اعمالی کم و شکست ترد در پتانسیل‌های اعمالی کاتدی‌تر بود. به منظور تعیین مکانیزم‌های مشارکت کننده در خوردگی تحت تنش، آزمون الکتروشیمیایی پلاریزاسیون پتانسیودینامیک در دو نرخ روبش پتانسیل آهسته و سریع انجام شد. نتایج حاکی از پیروی خوردگی تحت تنش در pH نزدیک به خنثی از مکانیزم انحلال آندی در نوک ترک و غلبه مکانیزم تردی هیدروژنی در شرایط pH قلیایی بود.

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

واژگان کلیدی: خوردگی تحت تنش؛ پلاریزاسیون پتانسیودینامیک؛ pH نزدیک به خنثی؛ pH قلیایی؛ X52.

 

 

 

 


 

 

Abstract

 

INVESTIGATION ON STRESS CORROSION CRACKING BEHAVIOR OF API-5L-X52 CARBON STEEL IN NEAR-NEUTRAL TO BASIC pH AQUEOUS ENVIRONMENTS