چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت استراتژی­های کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس انجام پذیرفته است، بدین منظور از رویکرد پژوهش کیفی بهره گرفته شد. جامعه آماری پژوهش تمام کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس (18 نفر) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، دوازده نفر از کارآفرینان موفق در صنعت مواد غذایی ایران انتخاب شدند. داده­ها با به کارگیری مصاحبه­های عمیق و نیمه­ساختاریافته گردآوری، و تجزیه و تحلیل داده­ها با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که استراتژی اصلی کارآفرینان موفق صنایع غذایی استان فارس استراتژی توسعه (شامل: استراتژی­های تنوع، توسعه محصول، نوآوری، توسعه بازار، نفوذ در بازار) می­باشد. استراتژی نفوذ در بازار در مرحله معرفی و رشد و بقیه استراتژی­ها در مرحله رشد سازمان به کار گرفته شده­اند.کارآفرینان در مرحله رشد و به دلیل شرایط اقتصادی ایران ( مانند: تحریم، تورم و حذف یارانه ها) برای حداقل کردن افزایش قیمت تمام شده از استراتژی بازسازی که جز استراتژی های ثبات است استفاده کرده­اند. استراتژی سطح کسب و کار کارآفرینان نیز رشد داخلی ( نفوذ در بازار، توسعه بازار و توسعه محصول)، ثبات(بازسازی) و استراتژی رقابتی بهترین هزینه می­باشد.

واژه­های کلیدی: کارآفرینی، کارآفرین، کارآفرین موفق، استراتژی، استراتژی سطح کسب و کار، چرخه عمر سازمان

 

 متن کامل در سایت تخصصی دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد  :www.arshadha.ir

 

 

 

 

Identification of Successful Entrepreneurs’ Strategies in the Food Industries of Fars province

 


دیدگاهتان را بنویسید