پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کانال­های تحویل الکترونیکی اینترنت، شبکه­های ارتباطی بی­سیم،  ماشین­های خود­پرداز(ATM) و تلفنبانک و سایر کانال­های ارائه خدمات بانکی می­باشد.

بانکداری الکترونیک دارای سطوح مختلف می­باشد. هر قدر به سمت سطوح بالاتر حرکت کنیم، عملیات دستی کمتر، سیستم­های کامپیوتری متمرکز­تر، شبکه قابل دسترسی گسترده­تر، محدودیت­ زمانی و مکانی کمتر و در نهایت، امنیت اطلاعات بانکی بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری

·        بازار نامحدود از نظر مکانی

·        ارائه خدمات گسترده و متنوع و براساس نیاز مشتری

·        تمرکز بر کاهش هزینه­ها و رشد درآمدها

·        تاکید بر کسب درآمد از طریق کارمزد

·        ارائه خدمات به طور شبانه روزی

·        وجود رابطه تنگاتنگ بین بانکی

·        کاهش بهره­گیری از نیروی انسانی وبروکراسی اداری مبتنی بر اسناد و مدارک کاغذی

·        بازار محدود

·        رقابت بین بانک­ها

·        ارائه خدمات محدود

·        ارائه خدمات متکی بر شعب

·        تمرکز بر کاهش هزینه­ها

·        کسب در آمداز طریق حاشیه سود(تسهیلات اعطایی )

·        ارائه خدمات در ساعت خاص (محدودیت ساعت اداری )

·        متکی بر ساختار اداری مبتنی بر سناد و نیروی انسانی متعدد