پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

کانال 2001 2003 2006 2011
شعبه 38 35 31 21
تلفن 12 14 15 16
خودپرداز 15 16 16 16
کامپیوتر شخصی 3 4 3 1
اینترنت 11 16 19 23
فناوری WAP 2 4 6 9
تلویزیون دیجیتال تعاملی 0 2 3 6
سایر (پایانه های فروش ،پست /فکس و کارت های هوشمند ) 19 17 12 11