پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تیموریان و روی کار آمدن صفویان در ایران بوده است.

اگر چه در زمان حکومت برخی پادشاهان تیموری جنگ و خونریزی و کشور گشایی مطرح است(13) اما در دوره­ای که کاشفی در آن قرار گرفت زمان سلطنت میرزا حسین بایقرا در هرات می­باشد که عصر حمایت از علم، فرهنگ، هنر و ادب و گسترش آن محسوب می­گردد(14) و دیار خراسان و هرات نیز مهد پرورش علم و هنر بودند؛ رجال سیاسی این دوران نیز به این امور اهمیت می­داد. و به تشویق و حمایت دانشمندان و گاه پشتیبانی مالی ایشان می­پرداختند چنانچه امیرعلیشیر نوائی وزیر سلطان هرات، که خود مؤلف کتاب مجالس النفائس بوده از کاشفی حمایت می کرده و این مفسر را شخصی پرکار و در فنون معرفی کرده و جواهر التفسیر را یکی از مصنفاتش می­داند(نوائی، 1363ه.ش، ص 93).

و به نقل الذریعه، واعظ کاشفی «جواهر التفسیر لتحفه الامیر» را به اسم امیر نظام الدین علیشیر جغتائی(معروف به نوائی) تألیف کرده است(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج 5، ص 265).

2-1-7-نظر دانشمندان در مورد کاشفی

تاکنون در مورد حسین بن علی کاشفی سبزواری به شرح زندگی، ابعاد علمی، آثار و عصر زندگی او اشاره شد و سعی شد آگاهی اجمالی نسبت به این دانشمندِ  مفسر ارائه گردد تا جایگاه و ارزش این مفسر ایرانی  شناخته شود.