پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-گردد ترا عیان که امامت نه لایق است     آنرا که بوده بیشتر عمر در خطا

(شوشتری، 1365ه.ش، ص 548؛ قمی، 1385ه.ش، ص 229)

شایان ذکر است که آقا بزرگ تهرانی در الذریعه کتابی به نام «دیوان کاشفی سبزواری» برای کاشفی ذکر کرده است(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، شماره ی5952، ج9، ص899).

2-1-6-عصر کاشفی

یکی از مسائل مهم در شناخت شخصیت مفسر و تأثیر گذار بر تفسیرش می­تواند شرایط و اوضاع حاکم بر عصر و دوره­ای باشد که در آن زندگی می­کند، این موضوع شاید در مورد کاشفی اهمیت بیشتری پیدا کند زیرا او بیشتر عمر خود را در دوران حکومتی سپری کرده که به تعصب نسبت به مذهب تسنن معروف بوده و از جمله عواملی که وی را سنی می­شناسند و بیشتر کتاب­ها به خصوص تفاسیرش را به سبک همین مذهب نوشته است، ارتباط و دوستی با سلطان حسین بایقرا حاکم تیموریان در هرات و وزیر او امیر علیشیر نوایی و پشتیبانی و حمایت ایشان از کاشفی است، تنها چند سال آخر عمر وی در دوران حکومت شیعی صوفیه بوده است.