پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

سخن محمد تقی بهار این کتاب از کتب مفید جمع­آوری شده که اگر به دست نمی آمد قسمتی از تاریخ اجتماعی ایران که تشکیل جمعیت «فتوت» یا «جوانمردان» یا «عیاران» باشد از میان رفته بود(بهار، 1380ه.ش، ص 385 و نیز نک: طبقات اعلام الشیعه اثرآقا بزرگ تهرانی، ص 70 و تاریخ ادبیات در ایران از دکتر صفا، ج 4، ص 526).

2-1-4-24- فضل الصلاه علی النبی- صلی الله علیه و آله -(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): علامه سید محسن امین نقل کرده که شاید این کتاب همان تحفهالصلوات باشد(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123)، اما در جاهای دیگر چنین سخنی نیامده است.

2-1-4-25- فوائد الفؤاد(کاشفی، 1379ه.ش، ص 74، مقدمه ی مصحح)

2-1-4-26-فیض النوال فی بیان الزوال (امین،1406ه.ق، ج 6، ص123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 6، ص 316)

2-1-4-27- لوائح القمر: این کتاب در هدیه العارفین به صورت «لوائح القمر و اختیارات المنازل» ذکر گردیده است(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316) مدرس تبریزی می­گوید: «ظاهراً همان الواح قمر است»(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 32،که درشماره­ی 4 ذکر شد). هم چنین در اعیان الشیعه چنین آمده: «لوایح القمر فی اختیار الساعات و الوقت الافعال و الاعمال الضروریه»(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123).