چکیده

 

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای خمیر کاغذ کرافت چوب تنه و شاخه ممرز انجام شد. تعدادی تنه و شاخه ممرز با قطر تقریبی 15 سانتیمتر از جنگل آموزشی شصت‌کلا‌ته تهیه گردیدند. به منظور تهیه خمیر کاغذ، فاکتورهای پخت شامل سولفیدیته (20 درصد)، درجه حرارت ( 170 درجه سانتیگراد) و نسبت چوب به مایع پخت (5 به 1) ثابت و فاکتورهای قلیائیت فعال در سه سطح (14، 16، 18 درصد) و زمان پخت در سه سطح (90، 120، 150 دقیقه ) متغیر در نظر گرفته شد. با توجه به رابطه بین بازده و عدد کاپا، برای تهیه کاغذ سه تیمار با عدد کاپای حدود 20، 25، 30 انتخاب شد.ارزیابی آماری بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ نشان می‌دهد که میان بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ تنه و شاخه تفاوت معنی داری وجود دارد. اثر مستقل زمان و قلیائیت فعال در سطح یک درصد بر عدد کاپا و بازده خمیر کاغذ معنی‌دار می‌باشد. همچنین اثر متقابل فاکتورهای متغیر پخت بر عدد کاپا در سطح یک درصد معنی‌دار می‌باشد و اثر متقابل آنها بر بازده معنی‌دار نمی‌باشد. در شرایط مشابه پخت بازده خمیر کاغذ تنه ممرز بیشتر از شاخه آن و عدد کاپای آن کمتر می‌باشد. بررسی اثر مستقل زمان و قلیائیت فعال بر بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ نشان می دهد که بازده و عدد کاپای خمیر کاغذ کاهش می یابد. مقایسه ویژگیهایی مکانیکی کاغذ حاصل از تنه و شاخه نشان می دهد که ویژگیهایی مقاومتی کاغذ تنه بیشتر از کاغذ شاخه می باشد.همچنین شفافیت کاغذ تنه نسبت به کاغذ شاخه بیشتر می باشد.

 

 

واژه‌های کلیدی: تنه، شاخه، خمیر کاغذ کرافت، بازده، عدد کاپا.