پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تنش زا نبودن آن ورزش به عوامل مختلفی از جمله نیاز ذاتی اعضاء یک تیم ورزشی، توانایی اعضاء در هدایت و کنترل تهاجم و مهارت های آنان در ورزش بستگی دارد. ورزش های فراوانی وجود دارند که در آنها ورزشکاران وتماشاگران را بر پرخاشگری مستقیم و متناوب تشویق می کنند. ورزش هایی نظیر بوکس آمریکایی، فوتبال آمریکایی و کشتی کج دارای قوانین و تن پوش های خاصی هستند که هدف آن محافظت و حمایت از مسابقه دهندگان است و در عین حال هدف نهایی آنها تشویق نمودن به حداکثر تماس بدنی است.