پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


یافته های پژوهشی حاکی از فزونی تخلفات خشونت آمیز تیم های میهمان دارد. از نظر برخی پژوهشگران این واقعیت نشان می دهد که تیم های میهمان علاوه بر رقابت با تیم مقابل، باید رویاروی جمعیت طرفدار این تیم ها نیز قرار گیرند و این امر آنان را تحت فشار قرار داده و باعث می گردد به طور غیر مستقیم مرتکب پرخاشگری روی بازیکنان تیم میزبان شوند. اما در همین وضعیت نیز نتیجه مساوی و یا باخت می تواند برای بازیکنان تیم میزبان ناکامی و به دنبال آن پرخاشگری ایجاد نماید(محمد مهدی رحمتی،1380).

مثلاً تماشاچیان علیه تیم میهمان به طور غیر مستقیم عمل می کنند و سعی در تحریک کردن تیم مقابل دارند. اگر ورزشکاران عکس العمل های خصومت آمیز را از طرف جمعیت مشاهده کنند،همین امر باعث تحریک میشود  و در نتیجه رفتار پرخاشگرانه را از خود بروز می دهند .هنگام بررسی این یافته که تیم میهمان تمایل بیشتری برای ارتکاب خطا نسبت به تیم میزبان دارد، چند نکتهشود  پرخاشگری بیشتری رخ می  دهد. از نقطه نظر ولکامر[1] این موضوع نشان می دهد که گل زدن تحریک را پایین می ‌آورد، در حالیکه ناتوانی در کسب امتیاز ممکن است باعث افزایش فعالیت فیزیولوژیک بازیکن گردد(آن ماری برد،1370).