پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت برگزاری مسابقات بر بروز رفتارهای نابهنجار در تماشاگران تیمهای فوتبال سپاهان و ذوب آهن اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

 

مقدمه

پژوهش علمی عبارت است از”بررسی نظام یافته،کنترل شده و تجربی پدیده هایی که روابط ا حتمالی بین این پدیده ها بوسیله نظریه فرضیه هدایت می شود”(کرلینچر[1]،1377)

از  طرف دیگر علی دلاور (1370)پژوهش در آموزش و پرورش را مجموعه فعالیت هایی می داند که از طریق آن و با عنایت به اصول و روشهای علمی ،پدیده آموزشی و تربیتی مورد تحقیق قرار می گیرد و هدف از آن کشف اصول کلی یا تفسیر رفتاری است که برای تبیین ،کنترل و پیش بینی رویداد های آموزشی استفاده میشود

در این فصل به بررسی روش تحقیق،جامعه آماری،روش نمونه گیری،حجم نمونه،ابزار اندازه گیری ،روایی و پایایی آن، شاخص سازی پرسشنامه و روشهای تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته می شود.

 


 

 

3-3 حجم نمونه

“نمونه معمولا گروهی از افراد جامعه است  که معرف آن جامعه بوده و کم وبیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست”(مهدی اسحاقیان،1385).