پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کوتاه مدت و بلند مدت آسیب‌پذیری هرشهر را به نحو مطلوبی کاهش داد.

– Montoya Morales, Ana Lorena, 2006,” Urban disaster mangement: A case study of earthquacke  risk assessment in cartago, Costarica”, ITC &University of Utreecht.

این منبع تحلیل جامعی از وضعیت بحران های محیطی در کلان شهر ها انجام داده است.

– Tschacher, Wolfgang and Nina Jacob Shagen, 2000,” Analysis of crisis intervention processes”, Journal of crisis, Vol. 23, No. 2

این مقاله به موضوع کاربرد مدیریت بحران در کاهش ضایعات ناشی از زلزله پرداخته است.

– Wegner D. E. 1978, Community response to disaster: Functional and structural alterations, In disaster: Theory and research, Ediby E. L. Quarantelli, U. S. A. SAGE pub.

این منبع به بررسی نظریّات و راه حل های مختلف با توجه به نقش برنامه ریزی در کاهش اثرات بحران های طبیعی در سطوح شهری پرداخته است.

– Meo, Tunlin and Pathranakul, Pairote, 2006. An integrated approach to natural disaster management Public Project Management and its critical Success factors, disaster prevention and management, Vol.15 No.3, Emerald Group Publishing limited.


این منبع معتقداست کلیه مخاطرات دو منشأ اصلی دارند. مخاطرات طبیعی[1]و مخاطرات ناشی از فناوری[2](مخاطرات ناشی ازفعالیّت انسان). لذا به بررسی مدیریت مخاطرات ناشی ازفناوری پرداخته  است.

– Smith, Keith, 1996, Environment Hazards, Assessing Risk and Reducing Disaster, 2nd ed, Routledge, New York and London.

این منبع معتقد است خطر طبیعی، پدیده ای است که در محدوده سکونت بشر اتفاق افتاده زندگی او را مورد تهدید قرار می دهد و ممکن است باعث وقوع بلایایی گردد. این قبیل مخاطرات بهروشی است که قابلیت همه‌جانبه‌نگری و تحلیل تفاوت‌های مکانی را داشته باشد، که از روش تحلیل فضایی استفاده شده است.

در مباحث نظری از روش تحقیق توصیفی، ذهنی و اسنادی استفاده شده است. بدین معنیکه با بررسی نوشته‌های صاحبنظران مختلف سعی شده است ارتباط منطقی مورد نظر شناسایی و به تحلیل ارتباطات و پیوند‌ها میان مفاهیم مورد نظر پرداخته شود.

از روش همبستگییا همخوانی جهت تجزیه و تحلیل آماری متغیرها با استفاده از نرم افزارهای آماری و گرافیکی استفاده شده، روش مطالعه و تحلیل داده‌ها، مبتنی بر«مدل‌های ارزیابی چند عامله» بوده و نتایج به دست آمدهمی‌تواند الگوی موفقی از شناخت، پیشگیری و مقابله با تبعات احتمالی حوادث غیر مترقبه در ارتباط با ساماندهیکانون‌های استقرار جمعیّت و فعالیت در اختیار برنامه‌ریزان و مدیران اجرایی قرار دهد.از روش تحلیل استقرایی استفاده گردیده تا بتوان به کمک تجزیه و تحلیل آماری، مطالب بدست آمده را به مسایل بزرگ وکلّی تری تعمیم داد.

روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت میدانی است که با مراجعه به محیط شهر و با بررسی مساکن شهر و سازمان‌های مختلف و ارتباط مستقیم با مسوولین بحرانِ سازمان‌های مرتبط و بیمارستان های شهر، از روش‌های جمع آوری، مشاهده و پرسشنامه، داده‌های موردنیاز جمع‌آوری شده است.

1-1-7-2- جامعه آماری

جهت تکمیل منابع اطلاعاتی موجود، از منابع دسته اولی چون پرسش نامه استفاده شده است. جامعۀ آماری مورد مطالعه در فرآیند پرسشگری مساکن شهر اصفهان، ‌بیمارستان ها و تمامی سازمان های مرتبط با بحران در شهر اصفهان می باشد.

1-1-7-3- حجم نمونه و روش نمونه برداری

حجم نمونه به صورت نمونه گیری احتمالی با استفاده از فرمول کوکران[3] با سطح اطمینان 5/95، تعداد 340 نمونه محاسبه شده است. روش توزیع پرسش نامه ها به نحوی است که از الگوی ترکیبی سلسله مراتبی در چارچوب تقسیمات درون شهر اصفهان تبعیت می کند. به منظور تعیین پایایی ابزار سنجش با توجه به ابعاد فرعی طرح شده در پرسش نامه، برای هر یک از ابعاد با استفاده ازتوجه به شرایط محدوده و متغیرهای مورد نظر بین 1 تا 4 رتبه بندی می‌شود. در کلیه متغیرها، رتبه 1 بیانگر کمترین و رتبه 4 بیانگر بیشترین میزان آسیب پذیری می‌باشد و شامل آسیب پذیری کم، آسیب پذیری متوسط، آسیب پذیری قابل توجه و آسیب پذیری زیاد می‌شود(مؤمنی و قیومی، 1386: 145).

A = وزن عوامل(که از طریق تکمیل پرسشنامه و میانگین گیری از نظرات کارشناسان به دست آمده است).

K = عوامل به کار رفته در مدل می باشد.

1-1-7-6- ابزار گردآوری داده ها

علاوه بر استفاده از آمارهای موجود در زمینه وضعیت کمّی و کیفی مساکن و وضعیت آسیب پذیری شهر اصفهان، از ابزارهای مشاهده، پرسشنامه، نقشه، کار میدانی، منابع اینترنتی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. به منظور تعیین روایی ابزار گرد آوری داده ها از تکنیک روایی صوری استفاده شده است.

1-1-7-7- ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

ابزار تجزیه و تحلیل در این تحقیق، بیشتر مبتنی بر فنون آماری و گرافیکی است:

فنون آماری مورد استفاده عبارت هستنند از:

– ضریب همبستگی رگرسیون

– گروه بندی متغیر ها با استفاده از فاکتور آنالیز (تحلیل عاملی) [4]

– سطح بندی مناطق با استفاده از روش[5] A.H.P

[1]Natural hazard

[2]Technological Hazard

[4]معمولاً در انجام تحقیقات به دلایل مختلف با حجم زیادی از متغیرها روبرو هستیم. برای تحلیل دقیق تر داده ها و رسیدن به نتایج علمی تر و در عین حال عملیاتی تر، محققان به دنبال کاهش حجم متغیرها و یا تشکیل ساختار جدیدی برای آنها می باشند. یکی از راه های کاهش حجم متغیر ها، استفاده و بهره گیری از روش تحلیل عاملی می باشد. تحلیل عاملی سعی در شناسایی متغیر ها یا عامل های اساسی به منظور تبین الگوی همبستگی بین متغیر های مشاهده شده، دارد. در عین حال تحلیل عاملی نقش مهمی در شناسایی متغیرهای مکنون(latent) یا همان عامل ها از طریق متغیر های مشاهده شده دارد(مؤمنی و قیونی، 191:1386). بدین منظور در این تحقیق از این روش استفاده شده است.