پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

با توجه به موقعیت جغرافیایی، منطقه ای و تنوع آب و هوایی و نیز قرار گرفتن درکمربند زلزله، و از آنجاییکه ماهیّت سوانح طبیعی و اثرات آن به گونه ای است که طیف گسترده ای از تخصص‌ها را درگیربحران‌های ناشی از آن می‌سازد، تبیین علمی‌جایگاه مدیریت واحد بحران در کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است(گازرپور، 1381: 257).

با توجه به مشکلاتی از جمله عدم هماهنگی سازمان‌ها، کمبود ضوابط و مقررات جامع و مانع و پراکندگی و ناکافی بودن قوانین و مقررات موجود، محدودیت منابع مالی و مشخص نبودن متولی اصلی در بسیاری از امور مربوط به مدیریت سانحه، و کمبود اطلاعات کافی و نقص در سیستم‌های اطلاعاتی موجود در حیطه مدیریت بحران، اگر در صدد الگوی بهینه برای توسعه باشیم، توجه به بهینه سازی ساختار و عملکرد مدیریت واحد بحران، به عنوان یکی از ارکان توسعه را، ‌باید مدّ نظر قرار داد. فراهم آوردن ابزار مورد نیاز این اقدام، از جمله شناخت تهدیدها و فرصت‌ها و ارائه راه حل‌های سازنده و پیشنهادی و نیز، طریق نیل به این راهبردها، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

1-1-3- اهداف پژوهش


«اهداف پژوهش باید نتایج احتمالی آن را که برای مفاهیم نظریه‌ها و یا دانش‌های معینی مهم است ، مشخص کند»(نبوی،1374: 51). درباره آنکه، این پژوهش چگونه می‌تواند به گسترش اطلاعات و تداوم مطالعات و تحقیقات در این زمینه کمککند، اهداف پژوهش ذکر می‌شود.

1-1- 3- 1- اهداف کلان

هدف کلان را می‌توان بیانیه ای از ارزش‌های متصور در ذهن دانست. این رساله در چهارچوب تدوین و در قالب موضوع، اهداف کلان زیر را مد نظر قرار داده است.

الف) اهداف زیست محیطی شامل: پیشگیری از تخریب زمین، حفظ پیوند شهر و طبیعت، حفظ منابع تاریخی و فرهنگی شهر، ایمنی از سوانح.

ب) اهداف اجتماعی شامل: بهسازی بافت های قدیمی، اعتلای کیفیت کاربری ها، افزایش امکانات و خدمات عمومی ایمنی شهری.