پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فصل چهارم

تحلیل وضعیت آسیب پذیری کالبدی – فضایی شهر اصفهان در برابر بلایای طبیعی

مقدمه

هدف اصلی از بررسی وضعیت آسیب پذیری شهر، تحلیل تمامی اصول با در نظر گرفتن واقعیّات و روندهای جاری در سطح شهر و مناطق مختلف آن است. در واقع به منظور ارزیابی آسیب پذیری و نحوه عملکرد مدیریت شهری، استفاده صرف از شاخص های سازه ای کافی نیست و برای دستیابی به نتایج دقیقتر، استفاده از شاخص هایی همچون بافت های خطر پذیر، تراکم های شهری، وضعیت مراکز امداد و نجات ضروری می نماید. برهمین اساس، این فصل به بررسی ساختارهای فضایی- کالبدی شهر اصفهان برحسب نظام های اصلی تشکیل دهنده آن (گسترش فیزیکی شهر، بافت شهر و …)، اختصاص دارد. این ساختارها بیشتر معطوف به کلیّت یکپارچه شهر اصفهان هستند، اما طبعا جایگاه و شرایط هر منطقۀ شهر در چارچوب آن قابل استنتاج خواهد بود.

نماگرهای فضایی- کالبدی

 

 

 

 

 
نمودار4-1-مدل تحلیل متغیرها و گروه بندی نما گرهای کالبدی- فضایی شهر اصفهان.

منبع:پژوهشگر.