پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت واحد در بحران‌ های طبیعی شهری مطالعه موردی شهر اصفهان

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

اشاره دارند که نظم زندگی، بخش قابل توجهی از جمعیّت یک منطقه یا یک شهر را در مدت زمانی خاص به هم می‌ریزد(قادری، 1378: 65).

یک فاجعه زمانی واقع می‌شود که عامل فاجعه (حادثه) به طریقی زندگی افراد و اجتماعات را مستقیماً تهدید کرده یا خطرات جدی را بر روی اقتصاد و ساختارهای اجتماعی آنها به وجود آورده، به طوریکه بقاء آنها را تهدید می کند (زنگی آبادی و تبریزی، 1385: 73).

قطعاً عوامل مختلفی نظیر رویکرد علمی‌و شیوه نگرش، عوامل ایجادگر آن، عظمت و شدّت حادثه و نوع نهادهای متولی مقابله با پیامد‌های آن، در گوناگونی تعاریف از این مفهوم دخیل هستند.

1-2- 2- منشأ مفهوم بحران

ریشه واژه Crisisاز کلمه یونانی ‌Krineinبه معنی نقطه عطف[1] بخصوص در مورد بیماری است، همچنین به معنی بروز زمان خطر در مورد مسایل سیاسی–اقتصادی است. در عین حال، بحران به عنوان نقطۀ حساس[2] تلقیمی‌شود، که در نهایت ممکن است ناشی از یک تحوّل مناسب یا نامناسب باشد. مانند مرگ و زندگی، تعادل یا ناپایداری(عنبری، 1383: 134).

– علل اقتصادی– اجتماعی ( مشکلات اقتصادی و … )

– علل فرهنگی– ادراکی و …( کاظمی، 1368:  22).

از طرف دیگر، تعریف بحران به کیفیت رفتار مدیران، یعنی درک آنان از علایم محرّکه و واکنش آنان در مقابل تحریک انجام شده مربوط می‌شود. به عبارت دیگر در این چارچوب، بحران عبارت است از وضعیتیکه:

– هدف‌های حیاتی مدیریت شهر را تهدید می‌کند


– زمان واکنش برای اتخاذ تصمیم را محدود می‌کند

– عناصر و عوامل تصمیم گیرنده را با بروز ناگهانی خود غافلگیر می‌کند(Folkman, 1978: 65).

پس سه عامل مهم که در تعریف و تشخیص بحران نقش عمده دارند عبارت هستند از تهدید[3]، زمان[4] و غافلگیری[5]. نکته مهمّ در این دیدگاه،‌ نگرش و تحلیل کیفیت اتخاذ تصمیم ها و راه کارها در مدیریت بحران می باشد. علاوه بر این، رفتار اشخاص، افراد یا گروه هایی که در کادر تصمیم گیری و تدبیر بحران فعالیّت می کنند مورد نظر می باشد(Mitroff & others,1978:43).

[1]Turnin Point

[2]Critical Point

[3]Threat

[4]Time