پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

  فراوانی درصد
1 137 9/35
2 36 4/9
3 7 8/1
4 1 3/0
مجموع 181 4/47

 

 

5- 14- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سقط جنین

 

جدول (5-13) توزیع فراوانی و درصد افراد مورد مطالعه را بر حسب سقط جنین نشان می­دهد. همانطور که در جدول مشاهده می­شود 6/74 درصد از پاسخگویان تجربه سقط نداشته­اند، 1/19 درصد پاسخگویان یک بار، 5/4 درصد از پاسخگویان دو بار و 3/0 درصد از پاسخگویان بیشتر از دو بار سقط جنین را تجربه کرده‌اند.

جدول 5-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سقط جنین

تجربه سقط فراوانی درصد
نداشتم 285 6/74
یک بار 73 1/19
دو بار 17 5/4
بیش از دو بار 1 3/0
مجموع 376 4/98