پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

40-36 4 1
مجموع 345 3/90

 

 

5- 10- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد

 

جدول معرف توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر حسب میزان تفاوت سنی زوجین می­باشد. 9/7 درصد پاسخگویان درآمد کم­تر از 400 هزار تومان داشته­اند، 23 درصد پاسخگویان 400 تا 800 هزار تومان، 5/38 درصد پاسخگویان 600 تا یک میلیون تومان، 8/16 درصد پاسخگویان یک تا 1 تا 5/1 میلیون تومان، 6/8 درصد پاسخگویان 5/1 تا 5/2 میلیون تومان و 1/2 درصد از پاسخگویان بیشتر از 5/2 میلیون تومان درآمد ماهیانه داشته­اند. هم­چنین میانگین توزیع 01/3 و انحراف معیار 13/1 می­باشد.

جدول 5-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان درآمد

درصد فراوانی میزان درآمد
9/7 30 کمتر از 400 هزار تومان
23 88 600-400
5/38 147 1-600
8/16 64 5/1-1
6/8 33 5/2-5/1
½ 8 5/2+
9/96 370 مجموع

 

5- 11- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد فرزند زنده به دنیا آمده