پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • مشتریان مجموعه­ای از تعهدات در فرآیند تصمیم­گیری است. برخی از خدمات ویژه علایق مشخص­تری را برانگیخته و سود بیشتری را به همراه دارد و رقابت­پذیرتر هستند. ارتباطات درازمدت در کنار اضافه شدن عدم قطعیت دشواری درک خدمات مالی را بیشتر می سازد (Beckett, 2000, ص. 199)
    • نیازهای مالی و انگیزه های رفتار مصرف کننده

نیازها و انگیزه­های مصرف­کنندگان، هسته اصلی بازاریابی خدمات را تشکیل می­دهند. انگیزش، نیرویی است که رفتار را در جهت دستیابی به هدف­ها  به حرکت در­می­آورد. هدفها منشاء نیازهایی می­باشند که در فرد تنش ایجاد کرده است. برای انگیزش مصرف کنندگان، وجود هدف یا هدفهایی که محرک رفتار فرد میباشند ضروری است، نیازها، انگیزه­ها را به جهت خاصی سوق می­دهند. انتظار دستیابی به خوشی­ها و پرهیز از ناخوشی­ها بر روی انگیزه­ها تأثیر می­گذارد. (Hilgard, Atkinson, & Atkinson, 1975, p. 38)بنابراین دستیابی به هدفهای مثبت  باعث خوشی و هدفهای منفی  پرهیز از ناخوشی را بدنبال دارد. این دو را  میتوانیم تقرب و دوری نامگذاری کنیم (Lewin, 1935, ص. 41)