پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نام این کتاب در منابع به صورت­های گوناگونی آمده که شاید بهترین توضیح برای آن، سخن نویسنده­ی روضات الجنات باشد: کاشفی کتابی در شرح مثنوی مولوی دارد و نیز کتابی دیگر در گزیده و انتخاب آن دارد « لب» و کتابی هم به نام لب لباب یعنی منتخب گزیده آن شرح نوشته است(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3 ، ص 220).

البته مدرس تبریزی «اللباب المعنوی» را همان «جواهر الاسرار» معرفی می­کند  و شرح مثنوی را به صورت عنوانی مستقل ذکر می­کند(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31) اما در هدیه العارفین نام آن را چنین آورده است: «جواهر الاسرار و زواهرالانوار فی شرح المثنوی»(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 31).


2-1-4-9- انوار سهیلی: خلاصه و توضیحی از کتاب کلیله و دمنه­ی ابوالمعالی نصرالله بن محمد است که کاشفی آن را به فرمان امیر احمد مشهور به سهیلی از امیران سلطان حسین بایقرا نوشته است(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ بهار، 1380ه.ش، ص 384؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).

2-1-4-10- بدایع الافکار فی صناعه الاشعار: چنان­که از نام کتاب برداشت می­شود در زمینه­ی شعر است(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).