پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

1402ه.ق، ج5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 525).

2-1-4-4- الإختیارات یا اختیارات النجوم(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج1، ص369؛ شوشتری، 1365ه.ش، ص 548؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 29)، یا الواح القمر(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220، مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، صص 31 و29).

2-1-4-5- الاربعون حدیثا یا الاربعین فی احادیث الموعظه، به آن «الرساله العلیه فی الاحادیث النبویه» نیز گفته می­شود. این کتاب مشتمل بر چهل حدیث در موضوع نصیحت و موعظه می­باشد(امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ آقا بزرگ تهرانی، طبقات اعلام الشیعه، بی تا، ص70؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220، مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).


2-1-4-6- التحفه العلیه فی علم الحروف و بیان اسرارها: در زمینه­ی علم حروف و اسرار و رازهای آن نوشته شده است( امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 123؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج5 ، ص 31).

2-1-4-7-السبعه الکاشفیه: 7 رساله در زمینه­ی علم نجوم است(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5 ، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 220؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31). مصحح جواهر التفسیر این کتاب را همان اختیارات النّجوم دانسته(کاشفی، 1379ه.ش، ص 80، مقدمه ی مصحح).