پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پرداخته ، آثار وکتاب هایی مانند: اختصار اسرار قاسمی، انیس العارفین، حرز الامان من فتن آخرالزمان، لطائف الطواف و … به فخر الدین علی کاشفی نسبت داده شده است.(5)

2-1-2- مذهب حسین بن علی کاشفی

درباره­ی مذهب نویسنده­ی جواهر التفسیر، مفسر پرکار ایرانی، اختلاف نظر­هایی وجود دارد و هر یک از نویسندگان و صاحب نظران، دیدگاهی در این زمینه ارائه کردند.

با توجه به حکایت­های نقل شده در این زمینه،(6) علت این اختلاف نظرها، رفتارهای متفاوت کاشفی است که باعث بروز شک و اختلاف در حقیقت مذهب و اعتقادش گردیده است(نک: شوشتری، 1365ه.ش، صص 114 و 113؛ قمی، 1385ه.ش، ص 227).

از میان نویسندگان شیعه و اهل سنت، برخی اورا شیعه می دانند(نک: امین، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ قزوینی، 1407ه.ق، ص 123؛ اعلمی حائری ، بی­تا، ج 8، ص 313 و ایازی، 1378ه.ش، ص 275 بدون شرح و توضیح کاشفی را شیعه معرفی کرده)؛ عده ای او را سنی می دانند(نوائی، 1363ه.ش، ص 268)؛ بعضی به طور خاص وی را حنفی دانسته اند(اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج5، ص316)؛ گاهی قائل به شیعه بودن اویند در صورتی که همراه با تقیه بوده(کاشفی، 1379ه.ش، ص 88، مقدمه­ی مفسر)  وگاه ملاحسین را در سیر تحول از سنی به شیعه قرار می­دهند(حضرتی و مقیمی،www.hawzah.net/fa/article/articleview/80779) و طرفداران هر یک از این نظریه­ها دلائلی بر مدعای خود می­آورند.