پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

به آن علم حروف و علم تکسیر نیز گفته می شود(دهخدا، 1377ه.ش.، ج5، ص7801 و 7802) و جفری شخصی است که علم جفر را می داند(همان، ج5، ص7802 و7803).

و سرانجام این نویسنده­ی ایرانی و به گفته دکتر صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران، «مولف پرکار پارسی نویس»(صفا، 1383ه.ش، ج 4 ، ص 88)، در سال 910 هـ . ق در هرات وفات یافت و آرامگاهش در همان شهر قرار گرفت که این سال­ها مقارن با ظهور و روی کار آمدن دولت صفویه در ایران بوده است.


البته در موارد محدودی تاریخ­های دیگری چون 906 هـ . ق . نیز به عنوان سال وفات او ذکر شده، حاجی خلیفه از جمله کسانی است که در کشف الظنون سال وفات کاشفی را 906 هـ . ق قرار داده(حاجی خلیفه، 1402ه.ق، ج 2، ص 613)، اما بر اساس اینکه بیشتر مورخان و شرح­حال­نویسان تاریخ 910 هـ . ق را نقل کرده اند به احتمال قوی همین تاریخ صحیح است. از جمله کسانی که تاریخ وفات کاشفی را سال 910 ذکر کرده اند عبارتند از: اسماعیل پاشا، هدیه العارفین، ج 5، ص 316؛ شوشتری، مجالس المؤمنین، ص 547؛ خوانساری، روضات الجنات، ج 3، ص 217.

هم چنین محمد علی مدرس در ریحانه الادب می­نویسد: «وفات کاشف به سال نهصدو دهم و یا ششم هجری در هرات واقع شد و بنابر اول لفظ شیخ و بنابر دویمی کلمه شوخ ماده وفات او می­باشد»(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 32).