پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

بر حسب داده­های موردی می­نامد. بدین معنا که اطلاعاتی درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان، دست کم دو مورد (و معمولا خیلی بیش از این) جمع‌آوری شده و به صورت ماتریس داده­ها نمایش داده می­شود (دواس، 14:1381).

 

4- 4- جامعه آماری

 

جامعه عبارت است هر مجموعه معینی از افراد یا چیزهایی که دست کم دارای یک صفت مشترک باشند، جامعه گفته می­شود (هومن، 10:1385). جامعه‌ آماری تحقیق حاضر زوجین شهرستان آران و بیدگل را تشکیل می‌دهند که در مجموع 81459 نفر می‌باشند (مرکز آمار ایران، 1392).

 

 

4- 5- حجم نمونه و روش نمونه­گیری