پایان نامه

عنوان پایان نامه : تبیین رفتار مصرف کنندگان حقوقی در حوزه ی خدمات نوین بانکی براساس مدل پذیرش فناوری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مدلهای مختلف فرآیند تصمیم­گیری بوسیله علمای مختلف ارائه شده است. برای مثال مدل شبکه خرید  فرآیند تصمیم­گیری را در هشت مرحله خلاصه نموده است. این هشت مرحله عبارتند از: شناخت مشکل، شرح نیاز عمومی، شرح مشخصات کالا، جستجو برای یافتن فروشنده، جمع­آوری و بررسی پیشنهادها، انتخاب فروشنده، سفارش کالا، ارزیابی عملکرد. در مدل دیگری فرآیند تصمیم­گیری خریدار در سه شده است. این امر در دهه­ی 80 با ارائه­ی خدمات تلفن بانک تداوم یافته است.  سپس در دهه­ی 90 با ورود اینترنت کانال­های توزیع خدمات بانکی بر مبنای عملکرد مبتنی بر وب توسعه یافت. در دهه­ی اخیر فناوری­های همراه مانند موبایل بانک عملکرد بانک را مبتنی بر ارائه­­ی خدمات همراه نموده اند. (مقیمی و کیماسی, 1390, ص. 225)

 

 

در جدول 2-3 مهمترین دوره های تحول در نظام بانکداری قابل مشاهده می باشد. (صالح احمدی, 1390)

جدول3 دوره­های تحول در نظام بانکداری

دوره زمان ویژگی
اول:اتوماسیون پشت باجه