پایان نامه

عنوان پایان نامه : تحلیل روش شناختی جواهرالتفسیر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-1-4-12- تفسیر سوره یوسف یا جامع الستین(امین ، 1406ه.ق، ج 6، ص 122؛ اسماعیل پاشا، 1402ه.ق، ج 5، ص 316؛ موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 219؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31): تفسیر مفصلی از سوره یوسف که عرفانی، ادبی، اخلاقی و تاریخی بوده، کاشفی آن را املاء کرده و شاگردانش نوشته­اند و در آن از شواهد شعری، روایات ، حکایات و آیات دیگر قرآن استفاده شده است(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31).

2-1-4-13-جواهر التفسیر لتحفهالامیر یا العروس یا تفسیر زهراوین: این تفسیر بنا به نقل روضات الجنات ، تفسیر کبیری است(موسوی خوانساری، 1411ه.ق، ج 3، ص 218) معروف به «جواهر التفسیر»، که تفسیر سوره­ی حمد تا آیه­ی 84 سوره­ی نساء را شامل می­شود. کاشفی قصد داشته تفسیر مفصلی را بنویسد اما آن را از  نیمه جزء پنج رها کرده و به  نوشتن تفاسیر مختصر دیگر­ی روی می­آورد. این تفسیر به دلیل اینکه شامل سوره­ی بقره و آل عمران می­شود به زهراوین نیز معروف گشته و به نام امیر علیشیر نوائی وزیر سلطان حسین بایقرا نوشته شده است(آقا بزرگ تهرانی، الذریعه، بی تا، ج 5، صص226 و 265؛ امین، 1406ه.ق، ج 6، ص122؛ مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5، ص 31؛ صفا، 1383ه.ش، ج 4، ص 524).

2-1-4-14- ده مجلس: خلاصه­ی روضهالشهداء است(مدرس تبریزی، 1369ه.ش، ج 5 ، ص 31).