پایان نامه

عنوان پایان نامه : بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه¬های تنظیم خانواده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پنج متغیر درآمد، دسترسی به وسایل، طبقه اجتماعی، اشتغال و ترجیح جنسی در معادله باقی مانده­اند. همانطور که ملاحظه می­شود این متغیرها در نهایت توانسته­اند 19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

 

جدول 5-42: عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش­بینی متغیر وابسته

  نام متغیر R R2 مقدار افزوده شده به R2 خطای معیار
1 درآمد 310/0 096/0 093/0 557/0
2 دسترسی 373/0 139/0 133/0 545/0
3 طبقه اجتماعی 407/0 166/0 157/0 537/0
4 اشتغال 424/0 18/0 168/0 533/0
5 ترجیح جنسی 439/0 192/0 178/0 53/0

 

مقدار R2 برای متغیر درآمد عبارت است از 096/0 این مقدار نشان می­دهد که با ورود متغیر درآمد به معادله رگرسیون، این متغیر 096/0 درصد از تغییرات متغیر وابسته (تمایل زوجین به برنامه­های تنظیم خانواده) را تبیین کرده است. سایر متغیرها نیز به ترتیب در معادله وارد شده است و نهایتا با وارد شدن متغیر ترجیح جنسی، مقدار R2  به 192/0 رسیده است؛ یعنی متغیرهای وارد شده، 2/19 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده­اند.

جدول 5-43: عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش­بینی متغیر وابسته

نام متغیر B Beta مقدار T سطح معناداری

 

 

 

 

 

بحث و نتیجه­گیری