پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

در دوره ساسانی ( 0224 -625 م ) آرتوکرستن سن و دیگر خاور شناسان و ایران شناسان وجود چادر را درفرهنگ ایران دوره ساسانی تأیید و نقل کرده اند « چادر مورد استفاده عموم بانوان از هر جایگاه و پایگاه اجتماعی قرار می گرفته، در فرهنگ واژگان پهلوی ساسانی این کلمه به صورت (chadar  )به کار رفته و روی پاره ای از نقوش برجسته های زنان آن عهد پوشش چادر نمایان است. برنقوش برجسته وتندیس های ( آناهیتا ) ایزد بانوی آب ها ، پارچه ای شبیه سر انداز سر تاپای وی را پوشانده است»

با طلوع خورشید اسلام در فضای سرزمین ایران، زن مسلمان ایرانی، آزادی وآزادگی خود را در گرواجرای پیام های الهی و دستورات نورانی قرآن تضمین شده یافت ، لذا باتوجه به نص صریح قرآن ازدختران خود را از 7-6سالگی مستور می سازند»(ذوالفقاری،1392ص7).

از نوشته های جهانگردان چنین استنباط می شود که رنگ چادر و روبند زنان طبقات مختلف و همچنین حد پوشیدگی و چگونگی حرکت آنها در معابر عمومی نشان دهنده ی شخصیت اجتماعی و طبقاتی آنها بوده است و با این که زنان ایرانی در همه نقاط کاملاً پوشیده بوده اند ولی ظواهر گوناگون تعلق طبقاتی آنها را معین می کرد. پوشش زنان عادی در شهرهای بزرگ تقریباً یکسان بوده ، در شهر اصفهان ، زنان سیاه پوش با روبندی سفید در بازار رفت و آمد می کرده اند. در شیراز زنان اندام خود را با چادری سیاه و چهره هایشان را با روبندی می پوشاندند که در آن دو سوراخ در برابر چشم تعبیه شده بود .در تهران زنان سراپا پوشیده در چادرهای سیاه که روبندی از کتان بر صورت آویخته اند، دیده می شوند .در جای دیگر می خوانیم«هنگامی که در شهر تبریز زنان را دیدم متوجه شدم در هیچ نقطه ی دنیا مانند ایران،زنان پوشیده از اسرار نیستند، چه در شهرها و چه در دهات هرگز نمی گذارند چهره ی آنها دیده شود» (ذوالفقاری،1391ص9).

اما تاریخ بدحجابی به شکل اخیر به اواخر قرن نوزدهم معطوف می شود که پس از رنسانس علمی و صنعتی در اروپا و نیز جنگ های جهانی اول و دوم زمینه های آن فراهم شد و آزادی زنان و کنار گذاشتن حجاب مورد تشویق قرار گرفت و سرانجام کشف حجاب به کشورهای اسلامی سرایت کرد و به صورت سلاحی فرهنگی برای تضعیف دین در عرصه های سیاسی و اجتماعی و کمرنگ نمودن معنویت و اخلاق و سقوط جامعه اسلامی به کار گرفته شد و استعمارگران در ترویج آن از هیچ اقدامی فروگذار نکردند. نخستین کشور اسلامی که به صورت رسمی اقدام به کشف حجاب زنان نمود افغانستان در دوران حکومت امان الله خان بود. دومین کشور اسلامی، ترکیه بود که بعد از سقوط دولت عثمانی، آتاتورک در سال 1313 شمسی منع حجاب را صادر نمود. در ایران کشف حجاب از دوران رضاخان که دست نشانده ی استعمارگران بود شروع شد. بررسی های تاریخی نشان داده است که    زمینه ی این پدیده (کشف حجاب) در دوران سلسله قاجاریه به خصوص در زمان ناصرالدین شاه و