پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

ساختار را نیز در خود دارند. این محدوده ها در شرایط کنونی محدوده های بشدت تحت فشار توسعه شهری اند. امکان تلفیق و آمیختگی آنها در ساختار فضائی با برنامه حفاظت و توسعه آنها هم برای شهر و هم برای فضای سبز منطقه فایده بخش خواهد بود .

1-12) خلاصه فصل یک :

در این فصل پس از طرح مقدمه با توجه به دغدغه های موجود در  جامعه اسلامی ایران و نیاز به پوشش مورد قبول و نیز نظر به اینکه متأسفانه مسئله بدحجابی تحت تأثیر هجوم فرهنگ بیگانه غرب تمایز نسلی,مدگرایی, اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول، دگرگونی ارزش ها،الگوهای دروغین،تقلید کور کورانه بی محتوائی… از موضوعات قابل توجه و به روز در کشور  بوده و در این راستا ناجا نیز بطور مستقیم با موضوع درگیر اقدام به طرح مسئله شده سپس ضرورت .اهمیت انجام تحقیق مورد اشاره واقع شده است. ادامه به بیان اهداف کلی وجزئی و سپس طرح سؤالات و فرضیه های تحقیق وسپس در ادامه برای تببین و تشریح موضوعات مورد بحث تعاریف نظری واژگان تخصصی اشاره  ومدیریت انتظامی از بعد  نظری و عملیاتی تعریف  و اطلاعاتی در خصوص منطقه دو تهران که محل انجام تحقیق است آورده شده است .