پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تیلورنظریاتشرادرسال1903درکتابمدیریتکارخانهودرسال1911باانتشارکتاباصولمدیریتعلمیبیانداشت.نکتهکانونینظریاتتیلورهموارهاینبوده استکهاگرچنانچهبازدهتولیدبالابردهشود،هزینههاکاهشیافتهومنافعسازمانتولیدی افزایشمىیابدوباازدیادبازدهکارگرانبرمیزاندستمزدآنانافزودهمىگردد(زارعیمتین،1384 :46).

ب) نظریهاداری:

نظریهاداریازاوائلقرنبیستموپسازانتشارکتابمدیریتصنعتی وعمومی توسطهانریفایول (1841-1925)در سال 1916 در فرانسه ولوترگیولیکدرامریکاپایهریزىشد. ایننظریهرااغلبنویسندگانشاملروشهاواصولیمىدانند کهمبتکرانآنباشیوهکلینگریبهخلقآنهاپرداختهاند. بااینهدفکهغالبجهانی وقابلتعمیمیرابرایادارهتمامسازمانهاصرفنظرازشرایطمحیطیآنانازلحاظ زمان،مکانوسایرشرایطبهوجودآورندایننظریهازتجربیاتمدیرانسازمانهاینظامی،مذهبیودولتیریشهگرفتوبعدموردتوجهوپیرویاهلصنعتوتجارتنیزواقعشده است(همان، 1384 :49).

ج) نظریهبوروکراسی :

ایننظریهتوسطجامعهشناسآلمانی،ماکسوبر(1846-1920)ایجادوتوسعهیافت. مرادازنظریه