پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پلیس با فراهم کردن موقعیت، بستر و زمینه های مناسب موجب می شود مردم با اطمینان خاطر و بدون بیم و هراس بتوانند فعالیتهای مشروع خود را به انجام برسانند و کسی بدون جهت یارای تعدی و تجاوز به حقوق و آزادی های اساسی افراد را که در قانون اساسی پیش بینی شده است، نداشته باشد.با نگرش به قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب تیرماه1369 ، هدف از تشکیل این نیرو استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی است. در این راستا پلیس به عنوان ضابط قوه قضاییه دارای وظایف مختلفی است. اگر مقوله ی بدحجابی را در زمره جرائم منکراتی و فسادی محسوب نمائیم برابر بند ج ماده 8 قانون ناجا مبارزه با منکرات و فساد به عهده نیروی انتظامی است.بی شک وقتی نیروی انتظامی با موفقیت به این هدف خواهد رسید و به نحو شایسته به

آن جامه عمل خواهد پوشاند که مردم و نهادهای مختلف با پلیس در تعامل بوده و مشارکتی فعالداشتهباشند(کاهه و کرامتی ،1384 : 422).

2-5) مدیریت :


همانگونه که قبلاَ گفته شد مدیریت عبارت است از علم و هنر برنامه ریزی ( پیش بینی )،سازماندهی