پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

همانندتیریازتیرهایسرکششیطانوآلودهبهزهراستوچهبسیاراست،نگاهیرا که مدت آنکوتاهاست،ولیموجبحسرتوافسوسبس طولانیودرازاست(حرعاملی،۱۳۶۳).

  1. ممنوعیتدستدادنبانامحرم

یکیازمواردیکهاسلامآنراممنوعکردهاستدادنبامردنامحرمدراین بارهپیامبر گرامیاسلامصلیاللهعلیهوآلهمیفرماید:

من صافح امرأهتحرم علیه فقد باء بسخط من اللّه عزوجل؛ هرکسبازنیمصافحه کندکهمحرماونیست،غضبحقتعالیرابرایخودخریدهاست(حرعاملی،۱۳۶۳).

  1. پرهیزازاختلاطزنومرد

روزیرسولخدادیدکهمردانوزنانباهمازمسجدبیرونمیآمدند،بهزنهاخطاب کرد :

بهتراستکهشماصبرکنیدتامردهابروند،آنهاازوسطوشماهاازکنار وروزیرسولخدابریکی

ازدرهااشارهفرمود: چهخوباستکهایندررابهزنها اختصاصدهیم(سجستانی،۱۸۴).

  1. جلوگیری ازفسادوبیبندوباری

حضرترضاعلیهالسلامدربارهعلتحجابفرمود: حرامشدنگاهبهموهایزنان،برایآنکهاگرموهایآنهادربرابرمرداننامحرمآشکارشود،باعثتحریکوجلبخواهدشدواینفسادوبیبندو باریرابهدنبالداردوسببمیشودکهمردمدرکارهایحرامواردشوند. (صدوق،۱۳۷۶:۲۸۷)