پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

پوشیده نمی شد دستورهائی داده است. از این جمله که می فرماید : روسری های خود را بر گریبان خود بیاندازید، ظاهر می شود که پیش از نازل شدن آیه شریفه  روسری ها را زیر گلو گره نمی زده اند و گریبان و سینه ها پیدا بوده است.