پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مسلمانهستیموپایبندقرآنوسنتمیباشیم،پسبایدبابندگیخدا،آزادیهایحیوانیخودراطبقفرامینالهیمحدودکنیم.(قائمی،1373 :۳۸۵و۳۸۷).

  1. حفظاستقلالسیاسیوفرهنگی :

امروزهدربسیاریازجوامع،ازلباسبهرهگیری سیاسیدارند. هندیانرادرنظربگیریمکهچگونه

2-3-4) حجاب از دیدگاه قرآن


توجه به آیات حجاب وترتیب نزول آنان نشان می دهد  که حکم حجاب، یکباره اعلام نشده ،بلکه کم کم و با گذشت زمان و آماده شدن زمینه نازل شده است.«ابتدا در روزهای پایانی سال پنجم هجری ولیمه ازدواج پیامبر با زینت بنت جحش (همسر طلاق داده شده زید بن حارثه )، آیه حجاب همسران پیامبر بر آن حضرت نازل شد. بر طبق دستور این آیه شریفه ، همه مردان باید از پشت پرده با همسران پیامبر سخن بگویند. در مرحله دوم خویشاوندان نسبی از دایره این حکم بیرون  شدند و آنان اجازه یافتند  که با همسران پیامبر  بدون پرده سخن بگویند. در مرحله سوم، جلباب (چادر )به عنوان حقی برای همسران و دختران پیامبر و زنان مؤمن قرارداده شد. آیات  سوره مبارکه نور، احکام حجاب را روشن کرد. سپس،اجازه گرفتن برای ورود به محل استراحت بانوان محترم، مطرح شد(عابدینی،نشریه فقه،ش23 :49-50).