پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مدیریت انتظامی در کنترل پدیده بد حجابی مورد مطالعه منطقه دو تهران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

دیگرانمیکند.زنانخودنمامطلوبیتجنسیدارندامامحبوبیتارزشیندارند.بهطورکلی،مرداندونوعنگاهمتفاوتنسبتبهزناندارند بازنانیکهدارای جلوهگرییاپوششناقصیهستند،برخوردیشهوی،تفریحیوظاهریدارند؛امابرخورد آنانبازنانپوشیده،برخوردیهمراهبااحتراموتکریمیقلبیاست.اصولاًمردهاقدرت ادامهنگاهبهچهرهزنانپوشیدهراندارند،زیراحجاباسلامینگاهشکناستوسربه زیریِمردبههنگامسخنگفتنبازنانخودنوعیتکریمگرفته شود. بی گمان این گرایش  در وجود زن اگر همچون سایر میل ها به درستی به کار گرفته شود ثمرات مطلوبی خواهد داشت و در جهت گمال او کارآمد خواهد بود  و در مسیر فراهم آوردن  محیطی مناسب همراه زندگیش سودمند خواهد بود چرا که  هیچ گرایش درونی  بدون جهت در جان انسان به ودیعه نهاده نشده است  ،اما اگر این گرایش  ،مرزی نداشته باشد  و خودنمائی و جلوه گری  همواره ودر همه جا نمود داشته باشد  قطعاً فساد آقرین خواهد بود .و در ایجاد زمینه های  ناهنجاری در جامعه عمل خواهد کرد(باباپور1386 :76).

  1. آرامش روانی در جامعه :