پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

-1-3)بازار مالی[1]

بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازار اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و دیگران،1383،ص6). بازارهای مالی به این دلیل وجود دارند که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر روبرو کنند.یعنی این بازارها مکانیزم های ابداع شده برای تسهیل مبادلات دارایی های مالی هستند. از ویژگی های عمده بازارهای مالی،پویایی و خلاقیت آن ها است که هر روز بنا به ضرورت، ابزارهای مالی جدیدی طراحی می گردد و سرمایه گذاران در مقابل طیف متنوعی از این ابزارها قرار می گیرند به طوری که سرمایه گذار با توجه به توان مالی خود، انتظارات از منافع آتی سرمایه گذاری و همچنین میزان ریسک پذیری، یکی از آن ها را که مناسب ترین گزینه است، انتخاب می نماید(راعی ،1383،ص 7).

2-1-4)دارایی مالی[2]

دارایی های مالی، قراردادها یا مدارکی هستند که حق یا ادعاهای مالی را منعکس می نمایند و منفعت معمول نقدینه ای را جستجو می کنند(رهنمای رودپشتی،1389،ص15). در معنای وسیع، دارایی هر مایملکی است که ارزش مبادله ای دارد. دارایی ها را به دونوع تقسیم می نمایند که عبارتند از(Modigliani et al,1997,p18):

  • دارایی های مشهود[3]– دارایی هایی که ارزش آن ها به برخی از خصوصیات مادی آن بستگی دارد مانند ساختمان.
  • دارایی های نامشهود[4]– این نوع از دارایی ها بر خلاف دارایی های مشهود، نماینده حق قانونی نسبت به منفعتی در آینده است و ارزش این دارایی رابطه ای با شکل ثبت آن حق یا ادعا ندارد.دارایی های مالی در شمار دارایی های نامشهود قرار دارند.

اوراق بهادار به عنوان دارایی های مالی شناخته می شوند. در واقع ورقه بهادار فقط قطعه ای کاغذ است که حقوق سرمایه گذاران را نسبت به چشم انداز آتی و مالکیت نشان می دهد. این برگه می تواند از شخصی به شخص دیگر منتقل شود و به همراه آن کلیه حقوق و شرایط نیز منتقل خواهد گردید(sharpe,1995,p25).در واقع اوراق بهادار نوعی از دارایی های مالی هستند که در بازارهای مالی قابلسهام قابلیت تبدیل به سهام عادی را دارد . غالبا قابل بازخرید است . سهامداران ممتاز حق دارند سهام خود را با قیمت معینی به شرکت منتشرکننده بفروشند . شرکت ها می توانند با انتشار سهام ممتاز به جای

1FinancialMarket