پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • حساسیت مدیران شرکت ها مربوط به مسائل درون شرکتی و عدم فعالیت و حذف شرکت های بی ثبات از بازار سرمایه بوده است(Bartram et al.,2006,pp 1-48).
  • آرتز و همکاران[1](2007) در تحقیقی به تشریح این نظریه پرداختند که که مدیریت ریسک شرکت می تواند ارزش سهام و صاحبان سهام را افزایش دهد. بر اساس یافته های آن ها، زمانی که نواقصی در بازارهای سرمایه وجود دارد، پوشش ریسک قادر است، ارزش سهام را از طریق تأثیرگذاری بر هزینه های نمایندگی، تأمین مالی خارجی، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ورشکستگی و مالیات، افزایش دهد. پوشش ریسک می تواند سرمایه گذاری ناکافی و مشکل تبدیل دارایی ها را با کاهش نوسانات جریان های نقدی، کاهش دهد. نوسانات پایین در جریان های نقدی نیز منجر به کاهش هزینه های ورشکستگی می گردد.علاوه بر این، پوشش ریسک، دسترسی به منابع داخلی را با نیاز صندوق های سرمایه گذاری مطابقت داده و به شرکت ها برای اجتناب از تأمین مالی خارجی پرهزینه، کمک می نماید. بنابراین در صورت عدم کارایی بازار سرمایه، مدیریت ریسک شرکت تمایل دارد، ارزش شرکت و حقوق صاحبان سهام را با کاهش هزینه ها (هزینه نمایندگی،تأمین مالی خارجی،بحران مالی،مالیات)،افزایش دهد(Aretz et al ,2007 ,pp 434-449).
  • کاپیتسیناس[2](2008) تحقیقی را تحت عنوان “اثر استفاده از مشتقات بر روی ارزش شرکت ها” انجام داد.نمونه های این تحقیق شامل 81 شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار آتن و بازه زمانی انجام تحقیق بین سال های 2004 تا 2006 بود.نتایج تحقیق نشان داد، ارتباط معناداری بینفاور و نارانگو[3](2010) تحقیقی را تحت عنوان “نقش استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت” را انجام دادند. آن ها در این تحقیق،تأثیر هزینه نمایندگی و مشکلات نظارت را بر رابطه ی مشتقات مالی و ارزش شرکت ها بررسی نمودند. نمونه تحقیق آن ها، 1746 شرکتبا شعبه اصلی در ایالات متحده ، بوده و بازه ی زمانی تحقیق بین سال های 1991 تا 2000 می باشد و در تجزیه و تحلیل رگرسیون از اطلاعات مربوط به هزینه نمایندگی، اداره امور شرکت و اطلاعاتی در مورد متغیرهای نامتقارن، استفاده و شاخص نظارت کل را بر سطح شرکت ها اعمال و از طریق آن، اثرات نمایندگی و مشکلات نظارت را بر روی استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها آزمون نمودند. نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از مشتقات مالی اثر منفی بر ارزش شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی و نظارت بیشتری مواجه هستند، دارد و شرکت هایی که شفافیت اطلاعاتی کمتر،هزینه نمایندگی بیشتر،نظارت کمتر و مشکلات عدم تقارن اطلاعات بیشتری دارند، ارزش گذاری در آن ها منفی است(Fauver&Naranjo,2010,pp 719-735).