پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • بدهی استفاده نمودند . جامعه آماری تحقیق ، شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با تعدیل جامعه با قید شرایط زیر ، نمونه های آماری مشخص گردید :
  • عدم شمول مؤسسه های مالی و سرمایه گذاری .
  • داده های مورد نظر آن ها در دسترس باشد .
  • داده های حداقل 5 شرکت در آن صنعت وجود داشته باشد .
  • پایان سال مالی شرکت های نمونه ، اسفند ماه هر سال باشد .

با توجه به قیدهای فوق ، نمونه ی تحقیق آن ها مشتمل بر 77 شرکت از 9 صنعت می باشد . دوره زمانی تحقیق آن ها از سال 1378 تا سال 1388 است . فرضیه های تحقیق عبارتند از :

  • بین انعطاف پذیری مالی و میزان سرمایه گذاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .
  • انعطاف پذیری مالی با ارزش شرکت ها رابطه مثبت و معناداری دارد .

نتایج تحقیق حاکی از آن بود که انعطاف پذیری مالی بر میزان سرمایه گذاری تأثیر منفی و بر ارزش شرکت ها تأثیر مثبت و بااهمیتی داشته است و شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی از دید بازار حائز ارزش بیشتری هستند (رحمانی و غلامی و پاکیزه ، 1391 ،ص ص 76-53 ) .