پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

است که اکثر سرمایه گذاران قبل از فرارسیدن زمان تحویل کالا، موضع معاملاتی خود را می بندند. تحویل دادن یا تحویل گرفتن کالا تحت شرایط قرارداد آتی، اغلب مشکل و پرهزینه است. هنگام انعقاد یک قراداد آتی، سازمان بورس باید جزئیات توافق نامه را بین دو طرف مخصوصا نوع دارایی، اندازه قرارداد، مکان و زمان تحویل را دقیقا مشخص نماید. در مورد دارایی های مالی که موضوع قرارداد آتی قرار می گیرند، معمولا نیازی به تعیین ویژگی ها و مشخصات نیست. پرداخت ها براساس سازوکار تسویه حساب روزانه صورت می گیرد(Hull, 2002, p 52).

شرکت ها می توانند با اتخاذ یک موضع معاملاتی در قراردادهای آتی، ریسک قیمت یک دارایی را خنثی نمایند. اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به گونه ای باشد که در صورت افزایش قیمت دارایی، صاحب سود و در صورت کاهش قیمت دارایی متحمل زیان گردند، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش فروش مناسب است و اگر وضعیت پوشش دهندگان ریسک به نوعی باشد که با کاهش قیمت دارایی، سود و در صورت افزایش قیمت دارایی، زیان کسب گردد، راهبرد پوشش ریسک در موضع پیش خرید مناسب خواهد بود (Hull, 2002, p 182).اصولا قراردادآتی جانشینی برای استفاده از مصونیت (پوشش ریسک) در شرایط بازار فوری (بازار نقد) است و سرمایه گذار می تواند شرایط امروز بازار را برای آینده تأمین نماید(راعی و دیگران،1383،ص532). اقدام به پوشش ریسک با استفاده از قراداد های آتی در مقایسه با موقعیت عدم اقدام به پوشش ریسک، می تواند منجر به کاهش یا افزایش میزان سود شرکت گردد؛ یعنی ممکن است قیمت ها در جهت دلخواه پوشش دهندگان ریسک حرکت نماید و یا بالعکس آن. در هر صورت سود(زیان) در موضع معاملاتی با زیان(سود) به دست آمده در بازار جبران خواهد شد. برای افرادی که این راهبرد را اتخاذ می نمایند(استفاده از قراردادهای آتی برای پوشش ریسک)،از دست دادن فرصت کسب سود چندان اهمیت ندارد و در وهله ی اول، حمایت از سرمایه گذاری اصلی یا سود حاشیه ای منظم برای آن ها مهم است تا این کهآتی درست از آب در نیاید، آن را اعمال نمی کند و تنها هزینه اندکی و به اندازه مبلغ اولیه، خواهد پرداخت(راعی و دیگران،1383،ص21).به طور کلی دو نوع قرارداد اختیار معامله وجود دارد(Hull, 2002, pp 303-308)؛ اول قرارداد اختیار خرید[1] که این قرارداد به دارنده آن ، این حق را می دهد تا دارایی را در تاریخ معین و با قیمت مشخص خریدارینماید و دوم قرارداد اختیار فروش[2] که  این قرارداد به دارنده آن ، حق فروش یک دارایی در تاریخ معین و با قیمت مشخص را می دهد. تاریخی را که قرارداد معین می کند به تاریخ انقضاء[3] یا تاریخ اعمال[4] یا تاریخ توافقی[5] یا سررسید[6] معروف است و قیمت تعیین

1 Call Option

2 Put Option

3 Expiration Date