پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

  • ریسک نیروی انسانی[1]– منظور کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن کارکنان خود، برتری خود را نیز از دست می دهند.
  • ریسک فناوری[2]– ریسک ناشی از تغییرات تکنولوژی و کاربرد آن در فعالیت های شرکت و در زنجیره ارزشی را گویند.
  • ریسک جغرافیایی[3]– ریسک ناشی از تغییرات جوی و عوامل طبیعی است که موجب انحراف در بازده می شود .

 

  • مدیریت ریسک[4]

مدیریت ریسک فرآیندی است که هدف آن، کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آن ها می باشد( ذاکری و دیگران،1388،ص1). در واقع مدیریت ریسک یک مسیر ساختار یافته برای تحلیل و پاسخگویی به عدم اطمینان های آینده است و احتمال بروز ریسک و پیامدهای آن را کاهش می دهد(راعی،1391،ص49).

مدیریت ریسک به منظور محافظت در برابر پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک، مطرح می گردد.این امر مستلزم آن است که ریسک را شناسایی و برای مدیریت آن تصمیمات هوشیارانه اتخاذ گردد؛ به بیان دقیق تر مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه گیری، تصمیم گیری و نظارت بر انواع ریسک می پردازند(رادپور و عبده تبریزی،1388، ص20). دلیل اصلی اجرای مدیریت ریسک، حداقل سازی ریسک و عدم اطمینان همراه با حداکثرسازی بازده برای سرمایه گذاران است؛ یعنی کاهش زیان و افزایش سود ناشی از سرمایه گذاری.سخت اقتصادی یا قانون گذاری روبه رو شده است، قطعاً چشم انداز متفاوتی درباره مدیریت ریسک دارد. مدیریت ریسک اثربخش می تواند، مدیران را در ایجاد ارزش و حفظ ارزش های موجود یاری رساند.تفاوت در فرهنگ کسب و کار یک شرکت می تواند تأثیر نامطلوبی بر آن داشته باشد اما با همکاری تمام واحدهای کسب و کار، می توان به نحو مناسبی مدیریت ریسک را در کل شرکت ها اجرایی نمود.در واقع مدیریت ریسک در تمام فعالیت های مدیریتی که در جهت پیشبرد امور واحد تجاری یا شرکت انجام می گیرد، بازتاب می کند حتی در بیان خط مشی ها، ارتباطات و تصمیم گیری ها( گروه مدیران ریسک سازمان بورس ،1387،ص23).

4 Manpower Risk

5 Information Technology Risk