پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

زمانی که گفته می شود در یک عمل یا وضعیت خاص ریسک وجود دارد، شنونده در می یابد که عدم اطمینانی[1] در رابطه با نتایج حاصل از آن عمل وجود داشته و این امکان می رود که حداقل یکی از نتایج محتمل، نامطلوب بوده و به طور ضمنی، بر نامعلوم بودن و غیرقابل پیش بینی بودن نتایج آتی اشاره می نماید. به این دلیل، زمانی که از توانایی بیشتری در پیش بینی آینده برخوردار باشد، با ریسک کمتری مواجه شده و با کاسته شدن توانایی در پیش بینی آینده، ریسک نیز بیشتر می گردد(مظلومی،1388،ص2).

مفهوم اصلی که تمام این تعاریف بر آن تأکید دارند، وجود عدم اطمینان از اتفاقات آینده است و ریسک نوعی از عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد (wiliyams & Hainz,2003,p 32). اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود، ریسک نخواهد بود و تنها عدم اطمینان است؛ به این دلیل است که برای ریسک مقادیر مشخصی ارائه می گردد و می توان آن را مدیریت و کنترل نمود(اکبریان و دیگران،1385،ص158) .به طور کلی عدم اطمینان مضمون ریسک را تشکیل می دهد و عبارت از تردیدی است که شخص در ارتباط با وقوع یک نتیجه ممکن از میان نتایج ممکن دارد. اگر تخمین نتایج آتی با تعیین همراه بوده و از حتمیت وقوع یا عدم وقوع آن ها اطمینان حاصل گردد، عدم اطمینان نیز مستولی نخواهد شد. در نتیجه به علت معلوم بودن آینده ،اصولاً ریسکی نیز وجود نخواهد داشت(مظلومی،1388،ص2).آشنا شدن با انواع طبقه بندی های به عمل آمده از ریسک و انتخاب یک گروه، به عنوان زمینه ای است که فعالیت های مدیریت ریسک بر روی آن متمرکز است. در ادامه انواع ریسک بر مبنای رویکرد بنیادی و مدرن و تقسیم بندی کلی از ریسک بیان خواهد شد .

 

 

 

 

  • ریسک نرخ ارز[2]– این ریسک، در اثر خرید اوراق بهاداری که با نرخ ارز متفاوتی منتشر شده اند، به وجود می آید و احتمال آن زمانی بیشتر می گردد که سرمایه گذار، دارایی هایی را در کشورهای مختلف خریداری نماید.

 

  • انواع ریسک بر مبنای رویکرد مدرن(نظریه نوین پرتفوی)[3]

تجزیه و تحلیل گران مدرن منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می گردد به دو دسته تقسیم می نمایند.