پایان نامه

عنوان پایان نامه :دانلود پایان نامه ارشد:نقش مدیریت ریسک مالی بر ارزش شرکت ها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

سرمایه K0            K*                                                                                                   

نمودار2- 1- 1)رابطه سرمایه و هزینه با Q توبین متفاوت (Bristol,1998,p.4)


 

سرمایه سهام موجود (سرمایه گذاری انجام شده) K0  می‌باشد و شرکت ها می‌توانند سرمایه جدید مورد نیاز را با هزینه R برای هر واحد سرمایه تهیه نمایند. با این حال، هر واحد اضافی سرمایه (در K0) برای شرکت‌ها به مقدار X بیشتر از هزینه عایدی در پی خواهد داشت. شرکت‌هایی با سرمایه K0 می‌توانند جریان درآمدی بیش از هزینه سرمایه را بدست آورند.