1-5-فرضیه های تحقیق

فرضیه های تحقیق حاضر شامل موارد زیر می باشد:

1-بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی سالمندان تفاوت وجود دارد.

2-بین موسیقی درمانی و احساس افسردگی زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد.

3-بین گوش دادن به موسیقی شاد و احساس افسردگی زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد.

4-بین گوش دادن به موسیقی غمگین و احساس افسردگی زنان و مردان سالمند تفاوت وجود دارد.

5-بین گوش دادن به موسیقی شادو احساس افسردگی در زنان سالمند تفاوت وجود دارد.

6-بین گوش دادن به موسیقی غمگین و احساس افسردگی زنان سالمند تفاوت وجود دارد.

7-بین گوش دادن به موسیقی شاد واحساس افسردگی مردان سالمند تفاوت وجود دارد.

8-بین گوش دادن به موسیقی غمگین و احساس افسردگی در مردان سالمند تفاوت وجود دارد.