1-4 اهداف تحقیق

1-4-1اهداف علمی

1)تبیین رابطه سبکهای فرزندپروری و هوش هیجانی

2) تبیین رابطه سبکهای فرزندپروری و تاب آوری

3) پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس سبک های فرزند پروری

4) پیش بینی تاب آوری دانش آموزان بر اساس هوش هیجانی

 

1-5 فرضیه ها