پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

کودکان و نوجوانان با عنایت به مسائل فوق مقرر می­دارد : « تمام مصاحبه­ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان موضوع این قانون توسط افراد آموزش­دیده در این زمینه و توأم با رفتاری احترام­آمیز در کمترین دفعات و کوتاه­ترین زمان ممکن و با درنظرگرفتن نیازهای خاص آنها به عمل می­آید».

ح : حمایت از کودک بزه­دیده ضمن صدور حکم

در نظام دادرسی ویژه کودکان بزه­دیده، حکم دادگاه باید متضمن عالی­ترین منافع کودک باشد. از آسیب­ها و صدمات مجدد پیشگیری کند و با ساز­­وکارهای جبران خسارت همراه باشد[1]. یکی از ویژگی­های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، حمایت از کودک بزه­دیده ضمن صدور حکم است. در ماده 45 این لایحه، دستوراتی که دادگاه ضمن تعویق صدور حکم یا تعلیق مجازات والدین کودک بزه­دیده صادر می­کند، به­نحوی طراحی شده است که از بزه­دیدگی مجدد کودک پیشگیری نموده و آثار ناشی از جرم را جبران نماید. علاوه بر این در ماده 46 مقرر شده است که دادگاه ضمن صدور حکم می­تواند نسبت به معرفی کودک یا خانواده وی به مؤسسات مربوط به خانواده­های بی­بضاعت، سلب حق حضانت کودک و سپردن وی به سایر اشخاص یا مراکز اقدام کند.