پایان نامه

عنوان پایان نامه :نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از کودکان بزه دیده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :


بلکه در برخی موارد نیز، مجازات حبس، خود باعث افزایش جرایم می­شود. به همین دلیل سیاست حبس زدایی در مرکز توجه مسؤولان قرار گرفت و در این راستا، در سال 1384 لایحه مجازات­های اجتماعی جایگزین زندان، در 31 ماده تهیه و تنظیم شد.